بیدارشهر

کوره پز خانه های سنتی عامل آلودگی هوای آران و بیدگل و کاشان

کمیسیون ماده 12 یعنی چه؟

 

ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب سال 1361

–        تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب

–        و تمیز بایر و موات اراضی

 با کمیسیون مرکب از نمایندگان

-         وزیر دادگستری

-         وزیر مسکن و شهرسازی و

-         شهردار محل

بر طبق آیین نامه ی اجرایی خواهد بود .تشخیص کمیسیون ظرف 10 روز از تاریخ اعلام وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است .دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است .

ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1366

–        تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب

–        و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات

 به عهده ی وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد .

تبصره  1 - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد .اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.

تبصره2- ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه ی محل ،  در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ 22 بهمن 57 وسیله ی دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی ، احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۷ساعت 16:18  توسط اکبر ستاری  |